نمایشگاه های بین المللی
International Exhibitions
نمایشگاه های دائمی
Permanent Showrooms
دوستدار محیط زیست | Sustainable Design
LEAFA

فوم مبل هنر در ساخت غرفه های نمایشگاهی خود از مواد و مصالح بازیافت پذیر استفاده می کند. غرفه ها با مصالحی ساخته می شود که پس از جمع آوری غرفه، صددرصد  قابل استفاده در فرآیند تولید و دکور فروشگاه ها می باشد. بنابراین با این شیوه دورریز ساخت غرفه های فوم مبل هنر تقریبا به صفر رسیده و این غرفه ها کاملا دوستدار محیط زیست هستند.

error: Content is protected !!